Επιλέξιμοι φορείς

Επιλέξιμοι Φορείς (Δικαιούχοι των έργων)
Δυνητικοί δικαιούχοι (Επιλέξιμοι φορείς) έργων JESSICA, είναι:
  i. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού της Περιφέρειας Κρήτης ή επιχειρήσεις αυτών
  ii. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  iii. Ιδιωτικοί φορείς που προτίθενται να υλοποιήσουν έργα αστικής ανάπτυξης που εντάσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμόν 16646/ΓΓΕΑ (9-4-2012) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 Οι παραπάνω υπό i και ii φορείς, θα πρέπει να διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια σε ισχύ είτε να εξασφαλίσουν διαχειριστική επάρκεια για το συγκεκριμένο έργο JESSICA, από την αρμόδια διαχειριστική αρχή.