Τι είναι το Τ.Α.Α. Κρήτης

Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης
Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) είναι ταμεία που επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Για να είναι ένα ΤΑΑ επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το JESSICA, πρέπει να αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτει επαρκή ικανότητα και ανεξαρτησία διαχείρισης, πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο και επαρκή προϋπολογισμό για την ανάληψη των επιλεγέντων έργων και ισχυρή χρηματοοικονομική υποστήριξη.
Τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης δύναται να τα διαχειρίζονται επαγγελματικά σχήματα του τραπεζικού και του ιδιωτικού τομέα γενικότερα, αξιοποιώντας την χρηματοοικονομική, τεχνική και διαχειριστική εμπειρία τους και τις ικανότητές τους στη διαχείριση έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης
Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης δημιουργήθηκε από την Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας η οποία επελέγη μετά από Ανοικτή Πρόσκληση για την Επιλογή Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ενεργώντας για λογαριασμό του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.

Ορισμοί
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της τρέχουσας πρόσκλησης, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

JESSICA Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων
Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης / ΤΑΑ Ταμεία που επενδύουν σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα έργα που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης ή ΤΑΑΚ Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε από τη Σύμπραξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος που θα επενδύσει σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε άλλα έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Κρήτη, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 16η Νοεμβρίου 2012 σύμβαση μεταξύ αφενός της ΕΤΕπ και αφετέρου της Παγκρήτιας Συνεταιριστική Τράπεζας.
Αναθέτουσα Αρχή Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης
Ενδιαφερόμενοι ή Προσφέροντες ή Αιτούντες
-ΟΤΑ, οι επιχειρήσεις αυτών ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
-Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που προκύπτουν από συμβάσεις παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα που θα υποβάλουν προτάσεις έργων για χρηματοδότηση από το ΤΑΑΚ
-Ιδιωτικοί φορείς που προτίθενται να υλοποιήσουν έργα που εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό των επιλέξιμων ΟΤΑ και σε συνεργασία με αυτούς
ΕΤΕπ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που λειτουργεί ως Διαχειριστής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA για την Ελλάδα
ΠΣΤ Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Σύμβουλος Η εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. που λειτουργεί ως σύμβουλος προς το ΤΑΑΚ
ΣΔΙΤ Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3389/05 ή Συμβάσεις Παραχώρησης βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.1418/84 περίπτωση Η, όπως αυτή αναθεωρήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3669/08
ΚτΕ ή Κύριος του Έργου Ο ΟΤΑ/η επιχείρηση ΟΤΑ/ το ΝΠΔΔ ή ο Ιδιωτικός Φορέας που θέλει να πραγματοποιήσει το έργο.
Ολοκληρωμένος Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Ενδεικτικά αφορά: Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ), Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Αναπτυξιακές Μελέτες Δήμων

 

Αρχές Χρηματοδότησης

  Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΤΑΑΚ) θα χρηματοδοτήσει – επενδύσει σε έργα συνολικού προϋπολογισμού έως €35.000.000. Εξ’ αυτών τα €15.000.000 προέρχονται από πόρους του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης JESSICA Ελλάδος. Τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 100%.
Το Ταμείο προτίθεται να χρηματοδοτήσει κατ’ ελάχιστον 5 έργα Αστικής Ανάπλασης.
Οι χρηματοδοτήσεις από το ΤΑΑΚ θα βασίζονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Μόνο αστικά έργα στα οποία το ποσό πριν από την προεξόφληση όλων των χρηματοροών του έργου από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής δαπάνης και – στην περίπτωση έργων ΣΔΙΤ ή παρόμοιων έργων – συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών πληρωμών διαθεσιμότητας, κλπ) είναι θετικό,
β) Η αναμενόμενη κερδοφορία του έργου αστικής ανάπτυξης χωρίς τη στήριξη του ΤΑΑΚ θα είναι χαμηλότερη από ό, τι συνήθως απαιτείται από την αγορά, έτσι ώστε με κλασσικές μορφές χρηματοδότησης το έργο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης από το ΤΑΑΚ θα είναι αρκετά πιο συμφέρουσες σε σχέση με τους όρους της αγοράς, έτσι ώστε:
• λόγω της χρηματοδότησης του ΤΑΑΚ, το ποσοστό απόδοσης για τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων σε ένα συγκεκριμένο έργο φθάνει σε ένα δίκαιο επίπεδο
• λόγω της χρηματοδότησης του ΤΑΑΚ, το ποσοστό απόδοσης για τους παρόχους του δανείου σε ένα συγκεκριμένο έργο φθάνει σε ένα δίκαιο επίπεδο βάσει αγοράς.
δ) Το ύψος της χρηματοδότησης δεν θα υπερβαίνει ένα επίπεδο επαρκές για την ενθάρρυνση της εκτέλεσης του έργου. Μετά τη χρηματοδότηση από το ΤΑΑΚ, το ποσοστό απόδοσης για τους επενδυτές ιδίων κεφαλαίων και των παρόχων δανεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει το “Δίκαιο” επίπεδο Απόδοσης IRR (Normal Debt & Equity IRR)
Για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η χρηματοδότηση θα έρθει με τις κάτωθι μορφές:
• Δάνεια με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με την ισχύουσα τραπεζική πρακτική για αντίστοιχα έργα. Τα δάνεια θα δίδονται είτε απ’ ευθείας στους ΟΤΑ, δημοτικές επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ για την εκτέλεση Δημόσιων έργων, είτε σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού που εκτελούν έργα ΣΔΙΤ ή Συμβάσεων Παραχώρησης.
Ανάλογα με την περίπτωση και τις δυνατότητες του ΟΤΑ ή του Έργου, οι εξασφαλίσεις που θα απαιτούνται θα είναι είτε επί των εσόδων που παράγει το έργο (έσοδα από χρήστες, πληρωμές διαθεσιμότητας κλπ.), είτε επί των τακτικών εσόδων του ΟΤΑ.
Εισφορές ιδίων κεφαλαίων: Η συμμετοχή στο κεφάλαιο θα δίδεται στα έργα ΣΔΙΤ ή Συμβάσεων Παραχώρησης με ικανοποιητικό βαθμό οικονομικής βιωσιμότητας.
Το ΤΑΑΚ θα προσφέρει τα χρηματοοικονομικά προϊόντα σε επιλέξιμα έργα ανάλογα με τη φύση του έργου, τον ιδιοκτήτη του έργου, τη μέθοδο εφαρμογής και το είδος της συμμετοχής του ΤΑΑΚ στο έργο.
Οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις της χρηματοδότησης που θα παρέχεται από το ΤΑΑΚ θα καθοριστούν πριν από την πραγματοποίηση κάθε χρηματοδότησης / επένδυσης για κάθε έργο με βάση τις οικονομικές προβλέψεις που προετοιμάζονται γι’αυτό το έργο και επαληθεύονται από το ΤΑΑΚ.
Χρονοδιάγραμμα Επενδύσεων
Τα κεφάλαια θα πρέπει να επενδυθούν πλήρως σε επιλέξιμα έργα αστικής ανάπτυξης, στις εξής προθεσμίες:
(i) τουλάχιστον το 50% των κονδυλίων που τίθενται στη διάθεση του ΤΑΑΚ θα πρέπει να να επενδυθούν από το ΤΑΑΚ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
(ii) το 80% των κονδυλίων που τίθενται στη διάθεση του ΤΑΑΚ θα πρέπει να να επενδυθούν από το ΤΑΑΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
(iii) το 100% των κονδυλίων που διατίθενται στο ΤΑΑΚ θα πρέπει να επενδυθεί από το ΤΑΑΚ 30 Ιουνίου 2015.
Όλοι οι ανωτέρω όροι, όπως και οι όροι της σχετικής συναφθησομένης συμβάσεως εξαρτώνται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του προγράμματος και τις σχετικές οδηγίες των Αρχών χρηματοδότησης. Οιαδήποτε σχετική αλλαγή ή τροποποίηση, επιφέρει αυτοδικαίως, και την αλλαγή ή τροποποίηση των όρων υλοποίησης των σχετικών έργων.