Επιλεξιμότητα έργων

Τα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση έργα πρέπει να είναι σύμφωνα με: (i)    Τις προτεραιότητες του χρηματοδοτικού μέσου JESSICA

(ii)   Τις βασικές αρχές που διέπουν την αειφόρο αστική ανάπτυξη όπως αυτές αναφέρονται στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

(iii)  Τις προτεραιότητες του ΤΑΑΚ

 και να υλοποιούνται σε περιοχή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, όπως αυτό προσδιορίζεται στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΝ.

 Η γενική προτεραιότητα του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση έργων που προωθούν την αειφόρο αστική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια, με κύριους στόχους:

  • Τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υποδομών πρόνοιας.
  • Την αειφόρο διαχείριση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων έργων που βελτιώνουν την κυκλοφοριακή κατάσταση της πόλης και την προσβασιμότητα από και προς τον αστικό ιστό της πόλης, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • Την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων έργων ανάπλασης – ανάδειξης ιστορικών και τουριστικών περιοχών και κτιρίων, δημιουργία υποδομών προώθησης της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς των πόλεων.
  • Δημιουργία Εσόδων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπρόσθετα, λαμβάνεται υπόψη η συμβολή του έργου στην αειφόρο αστική ανάπτυξη με την έννοια:

  • της δημιουργίας κι εξασφάλισης υψηλής ποιότητας δημοσίων/ κοινόχρηστων χώρων
  • του εκσυγχρονισμού των δικτύων υποδομής
  • της προώθησης της καινοτομίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας
  • της βιώσιμης αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος